Tuesday, November 16, 2010

Deendayal Sharma with Children writers Front of Rashtrpati Bhawan, New Delhi, Baal divas, 2010Kalpna Jain, Deshbandu Shahajahanpuri, Mishr ji, Deendayal Sharma, Dr.Rashtrbadhu ji, Mahesh Sexna, Ramesh Pant, Smt. Meera Pant & Aashish Pant, Front of Rashtrpati Bhawna, New Delhi, 14 November, 2010, Baal Diwas

Saturday, September 18, 2010

Taabar Toli karykram men Dancer Ganga Sagar ko Sammanit krte hue Smt.Kamlesh Sharma, Tarun Vijay, Naresh Mehan 2010 Photo Deendayal Sharma

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitition men paticipate krte hue Mansi Sharma Photo Deendayal Sharma

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitiion men Smt.Kamlesh Sharma, Smt.Jagdish kaur & Ku.Diksh Gupta naritaki Tulsi ko sammanit krte hue Photo Deendayal

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitition men vijetaon ko puruskar dete hue Deendayal Sharma

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitition men vijetaon ko puruskar dete hue Deendayal Sharma 2

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitition men vijetaon ko puruskar dete hue Deendayal Sharma

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitition men vijetaon ko puruskar dete hue Deendayal Sharma 1

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitition men vijetaon ko puruskar dete hue Deendayal Sharma
Taabar Toli Dance compitition Enrgy 2010 vijetaon ko Inaam dete hue Deendayal Sharma

Taabar Toli Dance compitition Enrgy 2010 Ganesh vandna krte hue Left Paras, Ganga Sagar & Mansi Sharma Photo Deendayal Sharma

Taabar Toli Dance compitition Enrgy 2010 Ganesh vandna krte hue Left Paras, Ganga Sagar & Mansi Sharma Photo Deendayal Sharma

Taabar Toli Dance compitition Enrgy 2010 ke vijetaon ko sammanit krte hue Deendayal sharma, Smt.Kamlesh Sharma, Smt.Jagdish Kaur, Ku.Diksha Gupta