Tuesday, November 16, 2010

Deendayal Sharma with Children writers Front of Rashtrpati Bhawan, New Delhi, Baal divas, 2010Kalpna Jain, Deshbandu Shahajahanpuri, Mishr ji, Deendayal Sharma, Dr.Rashtrbadhu ji, Mahesh Sexna, Ramesh Pant, Smt. Meera Pant & Aashish Pant, Front of Rashtrpati Bhawna, New Delhi, 14 November, 2010, Baal Diwas